Young Sheldon Season 6 Is Reaching a Point of No Return